Já, jako návštěvník internetových stránek www.odeonena.cz společnosti OdeonEna s.r.o., IČO:
03374599, se sídlem Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59945 (dále jen „Společnost“) a osoba,
která hodlá využít kontaktního formuláře umístěného na těchto internetových stránkách, tímto ve
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 (dále jen „GDPR“), a ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti a o změně některých zákonů, uděluji Společnosti souhlas se zpracováním
osobních údajů vztahujících se k mé osobě (v rozsahu jméno a e-mailová adresa), a to pro účely
zasílání (šíření) obchodních sdělení (tj. všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě
internetových stránek, určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image Společnosti),
tedy pro marketingové účely Společnosti.
V této souvislosti beru na vědomí, že udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné a mám právo tento
svůj souhlas kdykoliv a bez jakékoli sankce odvolat, a to (i) odesláním emailové zprávy na adresu
info@odeonena.cz, (ii) „odhlášením“ přímo prostřednictvím emailové zprávy, kterou mi bylo/bude
zasláno obchodní sdělení či (iii) doručením písemného odvolání souhlasu na adresu sídla Společnosti.
Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho
odvoláním.
Dále beru na vědomí, že další informace o zpracování, době zpracování, mých právech s tímto
souvisejících atd. jsou uvedeny v GDPR Směrnici firmy OdeonEna s.r.o.